صفحه شخصی فف لل   
 
نام و نام خانوادگی: فف لل
استان: خوزستان
رشته: کاردانی عمومی - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  HG
شماره نظام مهندسی:  33
تاریخ عضویت:  1388/12/27